Log in
รายงานการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทางสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
Dashboard ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม
ข้อมูลด้านสังคมสำหรับ พม.จังหวัด และ สสว.

ข้อมูลด้านสังคมสำหรับ พม.จังหวัด และ สสว.
มิติด้านการศึกษา

Dashboard แสดงจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย จำแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัด

Dashboard แสดงการออกกลางคันของผู้เรียนสายสามัญศึกษา

Dashboard กยศ. และงบรายจ่ายด้านการศึกษา

Dashboard ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรในวัยเรียน และอัตราการคงอยู่ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Dashboard จำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียน ครู อาจารย์ แบ่งตามสังกัด และปีการศึกษา
มิติด้านสุขภาพอนามัย

Dashboard อัตราการคลอดของวัยรุ่น/อายุคาดเฉลี่ย

Dashboard ผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช
มิติด้านกระบวนการยุติธรรม

Dashboard สถิติคดีอาญาคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ

Dashboard จำนวนคดีที่เด็กและเยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ด้านเด็กและเยาวชน

Dashboard ครอบครัวอุปถัมภ์

Dashboard บุตรบุญธรรม และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
KM Knowledge Management
#
KM Knowledge Management
ชื่อ คำอธิบาย ไฟล์เอกสาร วันที่เผยแพร่
1 การพัฒนาข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การพัฒนาข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทำ KM และถ่ายทอดองค์ความรู้ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน และมีการนำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย มาวางแผนในการดำเนินงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1) การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2) การจัดทำ Data Visualization ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ 3) การจัดทำ Flowchart กระบวนงานการพัฒนาข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ไฟล์เอกสาร 07/08/2566
รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การเคหะแห่งชาติ
สำนักงานธนานุเคราะห์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 จ.ปทุมธานี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จ.ชลบุรี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 จ.นครปฐม
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 จ.นครราชสีมา
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จ.ขอนแก่น
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 จ.กาฬสินธุ์
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จ.ลพบุรี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จ.เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จ.สุราษฎร์ธานี
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จ.สงขลา